Kursy kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny  dotyczy osób posiadających prawo jazdy:

 • kategorii D1, D1+E, D, D+E, wydane po 10 września 2008 r.,
 • kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane po 10 września 2009 r.

Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła:

 • 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
  • C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępna,
 • 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
  • C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępna przyśpieszoną,
  • D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
  • D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikacje wstępną przyśpieszoną,
 • 24 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną.

Kwalifikacja wstępna na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

Cena 4400 zł

Wiek: 18- 21 lat.

Szkolenie trwa 280 godzin, w tym:

 • 260h zajęć teoretycznych w formie e-learningu.
 • 16h zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
 • 2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych w symulatorze.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

Cena 2900 zł

Wiek: 21 lat

Szkolenie trwa 140 godzin, w tym:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych w formie e-learningu.
 • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
 • 1 godzina zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych w symulatorze.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

Cena 1800 zł

Szkolenia dla osób, które posiadają świadectwo z kwalifikacji wstępnej  i chcą rozszerzyć uprawnienia o przewóz osób lub rzeczy.

Szkolenie trwa 70 godzin, w tym:

 • 65 godzin zajęć teoretycznych,
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

Cena 1300 zł

Szkolenia dla osób, które posiadają świadectwo z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej  i chcą rozszerzyć uprawnienia o przewóz osób lub rzeczy.

Szkolenie trwa 35 godzin, w tym:

 • 32,5 godzin zajęć teoretycznych,
 • 2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Badania lekarskie i psychologiczne

Kierowcy obowiązani są przed rozpoczęciem szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej wykonać badania lekarskie i psychologiczne.

Uwaga! Badania powinny być przeprowadzone w oparciu o ustawę o transporcie drogowym.

Egzamin kwalifikacyjny

Test kwalifikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje:

 • test podstawowy składający się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego oraz
 • test specjalistyczny składający się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E. Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.

Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi lub niewybranie żadnej jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

 • 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym
 • 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Osoby, które ukończyły kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną, przystępują do testu kwalifikacyjnego, który obejmuje część specjalistyczną w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej obejmuje test specjalistyczny składający się z 10 pytań.
Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 15 minut.

Scroll to Top