Szkolenia okresowe kierowców

Osoby posiadające prawo jazdy:

 • Kategorii D1, D1+E, D, D+E, wydane do 10 września 2008r.
 • Kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do 10 września 2009r.

muszą co 5 lat odbywać szkolenia okresowe.

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych.

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje:

 • 21 godzin – moduł obowiązkowy,
 • 14 godzin – 2 bloki po 7 godzin każdy do wyboru z grupy 17 tematów (modułów).

Termin, w którym kierowcy będą musieli odbyć pierwsze szkolenie okres jest uzależniony od daty uzyskania przez nich prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis w 12 kolumnie prawa jazdy (kod 95) w terminie określonym w przepisach.

Kategoria „D”

 • do 10 września 2009r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D do 31 grudnia 1980r.
 • do 10 września 2010r. (wydane w okresie 1981 – 1990)
 • do 10 września 2011r. (wydane w okresie 1991 – 2000)
 • do 10 września 2012r. (wydane w okresie 2001 – 2005)
 • do 10 września 2013r. (wydane w okresie 2006 – do 10.09.2008).

Kategoria „C”

 • do 10 września 2010r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C do 31 grudnia 1980r.
 • do 10 września 2011r. (wydane w okresie 1981 – 1995)
 • do 10 września 2012r. (wydane w okresie 1996 – 2000)
 • do 10 września 2013r. (wydane w okresie 2001 – 2005)
 • do 10 września 2014r. (wydane w okresie 2006 – do 10.09.2009).

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba:

 • Która na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
  • przybywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
 • wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Kierowcy obowiązani są po zakończeniu szkolenia okresowego i odebraniu świadectwa kwalifikacji zawodowej wykonać badania lekarskie i psychologiczne. Badania lekarskie (wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych i równocześnie badań lekarskich kandydatów na kierowców) i psychologiczne, przeprowadza się:

 • do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat,
 • po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia – co 30 miesięcy.
Scroll to Top